RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTYTUT BIZNESU I INICJATYW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH – Ewa Matczuk z siedzibą w Sopocie (81-736) – NIP 585-114-73-90 (dalej: IBINT).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) dokonania wyceny i wykonania usługi tłumaczenia i/lub innych zleconych zadań (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
b) udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów:
– ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
– ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (jeżeli dotyczy).
Dane osobowe zawarte w dokumentach przekazanych do tłumaczenia uznaje się jako niezbędne do wykonania zlecenia i będą przechowywane do czasu jego zamknięcia. W przypadku tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego podanie imienia i nazwiska zleceniodawcy jest obowiązkowe ze względu na obowiązek ich wprowadzenia do Repertorium Tłumacza Przysięgłego (art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego). Wobec braku przepisów precyzujących okresu przechowywania Repertorium Tłumacza Przysięgłego, dane te będą przechowywane przez czas nieoznaczony.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wykonanie zlecenia.
4. W związku z realizacją opisanych w pkt. 2 celów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych – podmiotom wspierającym IBINT w procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane (tzw. procesorom).
5. Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
6. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
7. Jako podmiotowi danych osobowych  przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
8. Jako podmiot danych osobowych posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
9. Złożenie zlecenia na wykonanie usługi tłumaczenia i/lub innych zadań (w tym w drodze skorzystania z formularza kontaktowego), jest jednoznaczne z przyjęciem przez Państwa do wiadomości treści pkt. 1-6 niniejszej klauzuli i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w ramach wskazanego w niej prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz stanowi dla niego podstawę do korespondowania/kontaktowania się ze zleceniodawcą.